Media College Denmark

MEDIESKOLERNE

Skolens speciale er kompetencegivende uddannelser indenfor faste og levende billeder samt skærm- og internetbaseret kommunikation. Vi udvikler vores uddannelser i tæt samarbejde med deres respektive brancher og derfor lever indholdet altid op til den virkelighed, som er omkring skolen.

Vi tilbyder tre kompetencegivende uddannelser:

 • Film- og TV-produktionstekniker
 • Fotograf
 • Webudvikler

Vi gennemfører grundforløbets 2. del (GF2), hovedforløb, kurser og efteruddannelser indenfor uddannelserne.

Eleverne bliver uddannet indenfor tilrettelæggelse, kameraoptagelse, grip, lys, lyd og redigering samt i storytelling og journalistik. Tilbud om specialefag indgår i uddannelsen. De færdiguddannede arbejder på Danmarks Radio, TV2 – nationalt og lokalt samt i produktionsselskaber i Danmark og i udlandet.

Eleverne arbejder med fotografi indenfor reklame, arkitektur, still og portræt og har optimale muligheder for at lære stort set alt indenfor fotografisk arbejde. Man kan også specialisere sig i fotografiske fag efter eget valg. De færdiguddannede arbejder i fotografiske virksomheder i Danmark og i udlandet.

Eleverne uddannes til at blive hjemmeside-arkitekter og scriptere. Man lærer at bygge hjemmesider der kommunikerer og virker. Man får også undervisning i at starte virksomhed. De færdiguddannede udfører webrelateret arbejde i virksomheder, arbejder selvstændigt, eller er ansat i web- eller i reklamebureauer.

Undervisning på Medieskolerne bygger på et humanistisk menneskesyn, hvor deltagerne er i centrum og gensidig respekt er en selvfølge.

Udgangspunktet for undervisning og læring på Medieskolerne er, at deltagerne er ansvarlige individer, der alle har et personligt udviklingspotentiale.

Medieskolerne vil …
– være et førende videns- og kompetencecenter inden for medieområdet og sikre at elever og kursister får mulighed for at nå deres uddannelsesmål ud fra deres individuelle kompetencer. Fokus på frafald og sikring af en høj gennemførelsesprocent på alle tre uddannelser er en selvfølge.

Endvidere vil vi arbejde på at inddrage internationale aktiviteter i uddannelserne og hele tiden værne om det inspirerende undervisningsmiljø, hvor de fysiske rammer og up-to-date produktionsudstyr afspejler bevidste læringsstrategier.

Den enkelte deltagers læring er fikspunktet
Medieskolerne tilbyder uddannelse og undervisning, hvor den enkelte deltagers læring er fikspunktet og hvor underviserne har fokus på deltagernes individuelle lære- og samarbejdsprocesser. Underviserne motiverer og stimulerer også deltagerne til at tage ansvar for egen læring og udvikling.

Afsættet for den tilbudte undervisning er den enkelte deltagers reelle kompetencer. Deltagerne har mulighed for såvel at forbedre deres erhvervsrettede kompetence som at udvikle deres personlige kompetencer.

Inspirerende undervisningsmiljø
Medieskolerne tilbyder uddannelse og undervisning i et inspirerende undervisningsmiljø, hvor deltagerne har mulighed for praksisnær læring og hvor anvendelsen af IT er selvfølgelig og bærende i læringen. De fysiske rammer udvikles løbende for at optimere læringsprocessen og undervisningen gennemføres i fleksible miljøer, hvor praktiske og teoretiske elementer understøtter hinanden.

Faglig kompetence
Vi tilbyder uddannelse og undervisning, gennemført af lærere med et højt pædagogisk engagement og en stor faglig kompetence, hvor underviserne er pædagogisk og fagligt veluddannede og til enhver tid kan vejlede deltagerne i valg af hensigtsmæssig metode og fremgangsmåde i en given situation.

Underviserne er organiseret i teams med uddelegering af ansvar og høj grad af indflydelse og de udvikler en åben dialog om pædagogisk og didaktisk praksis, således at teamorganisering til stadighed udvikler sig og videndelingen er høj.

Internationale aktiviteter
Skolen inddrager internationale aktiviteter i uddannelserne, hvor der samarbejdes og udveksles med udenlandske skoler. Endvidere deltager vi i internationale netværk, og elever og kursister stimuleres til at gennemføre uddannelse i udlandet.

Evaluering
Vi gennemfører løbende evaluering af uddannelserne, hvor evalueringerne indgår som væsentlige pejlemærker for stadig udvikling og forbedring af uddannelserne kvalitet.

Evalueringsresultaterne er synlige og sammenlignelige så de kan bruges af virksomheder, elever og kursister i valg af uddannelsesinstitution.

Den pædagogiske ramme
Rammen udgør det fælles grundlag for den pædagogiske praksis på alle skolens uddannelsesaktiviteter og den beskriver, hvordan Medieskolerne møder de udfordringer, der gør sig gældende i aktuelle uddannelsesopgaver.

Nedenstående er en oversigt over nogle fakta omkring elevprofilerne på Medieskolerne opgjort som gennemsnit indenfor de sidste fem år. Læs om elevdemokrati og samvær nederst på siden.

Grundforløbet GF2
• Gennemsnitsalderen ved grundforløbs-start: 20-21 år.
• Kønsfordeling, film og foto: lidt flere piger end drenge.
• Kønsfordeling, web: lidt flere drenge end piger.
• Frafald: 10-12% (gennemfører ikke grundforløbet).

En del grundforløbselever har studenter- eller hf-eksamen, lidt færre har 10. klasse og kun få søger ind med en 9. klasse.

Film- og tv-produktionsuddannelsen, hovedforløb
• Gennemsnitsalderen ved hovedforløbs-start: 23 år.
• Kønsfordeling: En klar overvægt af drenge.
• Uddannelsesbaggrund: Over 50% er gymnasialt uddannede.
• Frafald: 0-3%

Fotografuddannelsen, hovedforløb
• Gennemsnitsalder ved hovedforløbs-start: 23 år.
• Kønsfordeling: ligelig kønsfordeling.
• Uddannelsesbaggrund: Over 50% er gymnasialt uddannede.
• Frafald: 5-8%

WebIntegratoruddannelsen, hovedforløb
• Gennemsnitsalderen ved hovedforløbs-start: 21 år.
• Kønsfordeling: En klar overvægt af drenge.
• Uddannelsesbaggrund: Under 50% er gymnasialt uddannede.
• Frafald: 3-5%

– – –

Elevdemokrati
Vi er stolte af at have engagerede og myndige elever med en høj motivation i det de foretager sig. Alle hold og årgange vælger en elevrepræsentant som er med i skolens elevråd og i de lokale uddannelsesudvalg for de tre uddannelser. Elevrådet mødes én gang om måneden. Udvalgene mødes cirka én gang i hver skoleperiode.

Elevsamvær
Den gode stemning præger dagligdagen på Medieskolerne. Én torsdag om måneden afholdes café i kantinen efter endt skoletid og et par gange om året arrangerer elevrådet skolefester for alle eleverne på skolen.

Det er nævneværdigt, at mange af vores elever knytter tætte bånd, da de ikke blot mødes på skolen, men også bor sammen på skolehjemmet i Viborg eller kører sammen til og fra skole i bil eller med offentlig transport.

LAN parties
To gange om året afholdes LAN-party på Medieskolerne. Alle skolens elever kan deltage, mod en mindre egenbetaling. Som regel strækker lanet sig over to-tre dage og der er mulighed for overnatning.

Deltagerne har selv indflydelse på, hvilke spil der afholdes konkurrencer i, via afstemninger i skolens Facebook-gruppe.

Lokalt uddannelsesudvalg, Film- og TV-produktionstekniker

 • Povl Lystrup Thomsen: Film- og TV-arbejderforeningen
 • Bo terp: Dansk Metal
 • Martin Nathan: ASAV
 • Trine Karlsen: DR
 • Mette sander: TV2
 • Max Jørgensen: Medieskolerne
 • Bo Jensen: Fotograf
 • Michael Guldbrandt: Elevrepr., 2013
 • Frederik Sybrandt: Elevrepr., 2013, suppleant
 • Andreas Bruun Thorsted: Elevrepr., 2014
 • Marie Brøndum Hansen: Elevrepr., 2015

Lokalt uddannelsesudvalg, Fotograf

 • Keld Nielsen: Dansk Industri
 • Tom Borch Jacobsen: Dansk Industri
 • Max Jørgensen: Medieskolerne
 • Bertel Stokholm: Medieskolerne
 • Mikael Harder: Journalistforbundet
 • Mikkel Andreas Jensen: Elevrepr., 2013
 • Lasse Hansen: Elevrepr., 2014
 • Nicolas Cho Meier: Elevrepr., 2015

Lokalt uddannelsesudvalg, Webintegrator

 • John Nim: Dansk Metal
 • Max Jørgensen: Medieskolerne
 • John Martens: Medieskolerne
 • Alex Townley Porsborg: Viden Djurs
 • Henrik Lindhart: Viden Djurs
 • Camila Kølsen: Dansk Industri
 • Vagn Jæger: HK

Som redskab til at monitere undervisningskvaliteten anvender Medieskolerne det Q-målings koncept for erhvervsuddannelserne, som benyttes på Mercantec.

Dette indebærer systematiske q-målinger på igangværende grundforløb og hovedforløb to gange om året, hvilket danner grundlag for opfølgning i de lokale uddannelsesudvalg og i bestyrelsen.

Q-målinger for Medieskolerne og uddannelserne til film- og tv-produktionstekniker, fotograf og webintegrator kan ses på dette link. I øverste diagram ses i kolonne 7 Medieskolerne samlet set, i andet diagram ses de tre uddannelser i hhv. kolonne 13, 14 og 15.

Q-målinger, efteruddannelser
Hvad angår AMU-efteruddannelse anvendes de systemfælles evalueringsredskaber for at sikre, at uddannelsesmålene nås under iagttagelse af gældende regler, normer og standarder.

– – –

Statistik: Karakterer og gennemførelse

EUD Karakterer
I overensstemmelse med Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal karaktergennemsnit for Medieskolernes uddannelser offentliggøres, og kan ses via nedenstående link til Undervisningsministeriets databaser.

Medieskolernes EUD karaktergennemsnit
Karakterer for EUD 2014 er endnu ikke offentliggjort i Undervisningsministeriets databaser. For yderligere statistiske oplysninger vedrørende EUD henvises til Undervisningsministeriets uddannelses statistik – følg link herunder:

Erhvervsuddannelsernes uddannelsesstatistik

Beskæftigelses- og fuldførelsesprocent, samt overgang til uddannelse
Herunder link til UNI-C rapporter:

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser

Link til beskrivelse af nøgletallene

Beskæftigelsesfrekvens mv., fotograf-uddannelsen:

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselsfrekvens) 2012: 0,51

Videreuddannelsesfrekvens gn. Snit 2008-2011: 0,12

Selvstændighedsfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,3179

Samlet 0,9479

Besæftigelsesfrekvens mv, ftp- uddannelsen

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselsfrekvens) 2012: 0,55

Videreuddannelsesfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,08

Selvstændighedsfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,2271

Samlet 0,8571

Beskæftigelsesfrekvens mv., Webintegrator-uddannelsen

Skolen har ikke i øjeblikket aktuelle oplysninger fra det faglige udvalg for web-integrator og digital media uddannelsen.

Alle fastansatte medarbejdere på Medieskolerne har, efter aftale med ledelsen, ret til én uges betalt efteruddannelse om året.

Medarbejderen har ret til, efter aftale, at overføre uforbrugt efteruddannelse fra et år til det efterfølgende, således at der på den måde i et kalenderår kan være ret til op til to ugers efteruddannelse.

MU-samtaler
Efteruddannelsen aftales ved den årlige MU-samtale med ledelsen, og kan enten have karakter af en uddybning af medarbejderens allerede eksisterende kompetencer, eller have som formål at udvide den enkeltes kompetencer i bredden. Formen kan antage forskellig karakter: studierejse, deltagelse i konferencer og messer, kurser, seminarer, foredrag og virksomhedsophold.

Se nyheder på Facebook

Spørgsmål til Media College DK, Kontakt:
Sekretariatet /  / 86 67 50 55

Facebook
Twitter
LinkedIn